ဆယ်တန်း သို့မဟုတ် IGCSE ဖြေဆိုထားသူများအတွက် University Foundation Programme ( Computing )

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားသူများ၊ IGCSE ဖြေဆိုထားသူများတက်ရောက်သင့်သည့် University Foundation Programs အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် တန်းခွဲသစ်ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။